Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìn :

Tạo một mạng lưới vận tải hiện đại , tiện lợi cho khách hàng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế của khu vực sông Mê Kông.

Sứ mạng :

Trở thành một trung tâm phân phối hàng đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giá trị cốt lõi :

  • Giải pháp hiệu quả nhất
  • Giàu kinh nghiệm nhất
  • Cơ sở vật chất hiện đại
  • Luôn cam kết tốt cho khách hàng
  • Đối tác chiến lược