Dịch vụ khai quan

Thực hiện các loại tờ khai hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa:
- Loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu
- Loại hình gia công xuất nhập khẩu
- Loại hình xuất nhập khẩu
- Loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ
- Loại hình nhập khẩu tạm thời để tái xuất khẩu và xuất khẩu tạm thời để tái nhập khẩu
- Loại phương tiện
- Loại hình đầu tư xuất nhập khẩu có miễn thuế và thuế
- Loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa phi thương mại